Επεξεργασία λυμάτων

Σελίδα προς ενοικίαση

Σήμερα τα ύδατα που χρησιμοποιούνται είτε ως πόσιμο νερό, είτε με διάφορες άλλες χρήσεις, κατασκευές, γεωργία, άλλους σκοπούς σε κατοικίες (τουαλέτες, λουτρά, ντους, κουζίνες, νεροχύτες), σε ιδρύματα, νοσοκομεία, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί υποβάθμιση της ποιότητάς τους ως αποτέλεσμα της εισαγωγής μολυσματικών συστατικών. Οργανικά απόβλητα, αιωρούμενα στερεά, βακτηρίδια, νιτρικά και φωσφορικά άλατα είναι ρύποι που πρέπει να αφαιρούνται από τα ύδατα προορισμένα για τις ανωτέρω χρήσεις.

Για να γίνει αποδεκτή για επαναχρησιμοποίηση ή για επιστροφή στο περιβάλλον, η συγκέντρωση των προσμείξεων πρέπει να μειωθεί σε ένα μη-επιβλαβές επίπεδο, συνήθως ακολουθώντας ένα πρότυπο που προβλέπει ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η επεξεργασία των λυμάτων πρέπει να εκτελείται όσο το δυνατό κοντύτερα στο σημείο όπου δημιουργούνται (σε σηπτικές δεξαμενές, βιο-φίλτρα ή αερόβια συστήματα επεξεργασίας), ή να συλλέγονται και να μεταφέρονται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων και των αντλιοστασίων σε μια δημοτική μονάδα επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των λυμάτων, είναι η διαδικασία της απομάκρυνσης ρυπαντών από τα βιομηχανικά ή οικιακά λύματα, τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα. Το έργο της επεξεργασίας ως προς τον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ανατίθεται σε μηχανικούς περιβάλλοντος.

Οι μηχανικοί περιβάλλοντος χρησιμοποιούν ένα εύρος τεχνητών και φυσικών συστημάτων για να εκτελέσουν την επεξεργασία, χρησιμοποιώντας φυσικές, χημικές, βιολογικές μεθόδους και επεξεργασίας ιλύος. Ο στόχος είναι η παραγωγή ενός ρεύματος αποβλήτων (ή επεξεργασμένων λυμάτων) και στερεών αποβλήτων ή ιλύος κατάλληλο για την αποβολή του ή την επαναχρησιμοποίηση πίσω στο περιβάλλον. Το υλικό αυτό είναι συχνά οριστικά μολυσμένο από πολλές τοξικές οργανικές και ανόργανες ενώσεις.

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων καθορίζονται από (1) τη φύση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων που μεταφέρονται σε αυτά από τους υπονόμους, και (2) από το ποσοστό της θεραπείας που απαιτείται για τη διατήρηση ή / και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων όγκων νερού που γίνονται αποδέκτες των λυμάτων.

Οι απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας συνήθως εκβάλλονται αραιωμένες σε ποτάμια, λίμνες ή εκβολές ποταμών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ορισμένους τύπους άρδευσης (όπως γήπεδα γκολφ), μεταφέρονται σε λιμνοθάλασσες όπου εξατμίζονται, ή απορρίπτονται μέσω υποβρυχίου (υποβρύχιες εκβολές) στον ωκεανό. Ωστόσο, οι εκροές από έργα επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των υδατικών συστημάτων που τα δέχονται.

Ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων είναι βασικά ένα σύστημα που βασίζεται στη χρήση του οξυγόνου / αέρα σε δεύτερη φάση επεξεργασίας (βιολογική αποσύνθεση της οργανικής ύλης).

Αερόβια επεξεργασία

Το σύστημα οξυγόνου / αέρα τροφοδοτείται συνεχώς στο Βιολογικό αντιδραστήρα είτε με άμεσο επιφανειακό σύστημα αερισμού κινούμενο από αντλίες είτε μέσω συστήματος βυθισμένου συστήματος διαχεόμενου αερισμού με φυσητήρες αέρα για την παροχή αέρα μέσω διαχυτών. Η αερόβια κατάσταση οδηγεί σε πλήρη οξείδωση της οργανικής ύλης σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό, άζωτο κλπ εξαλείφοντας έτσι το πρόβλημα οσμής που προκαλείται λόγω της ελλιπούς οξείδωσης. Επίσης, η παροχή αέρα βοηθά στην ομοιόμορφη και αποτελεσματική ανάμειξη στο εσωτερικό της δεξαμενής.

Αναερόβια επεξεργασία

Εκτελείται μερική αποσύνθεση των λυμάτων σε κλειστούς βιολογικούς αντιδραστήρα με απουσία αέρα που οδηγεί σε μείωση της οργανικής ύλης σε μεθάνιο, υδρόθειο, διοξείδιο του άνθρακα κλπ και χρησιμοποιείται ευρέως για την επεξεργασία ιλύος λυμάτων και οργανικών απορριμμάτων, διότι μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον όγκο και τη μαζική εισροή υλικού.

Διαβάστε περισσότερα για την επεξεργασία των λυμάτων

Leave a Comment